Οι νέοι κανόνες της βιολογικής εκτροφής!

Με τον νέο Κανονισμό 2020-464, ορίζονται σημαντικοί παράμετροι υλικοτεχνικής υποδομής και πρακτικής στην βιολογική παραγωγή για όλα τα είδη των ζώων, συμπεριλαμβανομένων και των ιχθυοκαλλιεργειών.  Οι διατάξεις του νέου κανονισμού ενδέχεται να επιβάλουν υλικές εργασίες και επενδύσεις, όπως την ανακατασκευή των εγκαταστάσεων των ζώων και την αγορά εκτάσεων γης ή την πλήρη ανακαίνιση των εγκαταστάσεων των ζώων για ορισμένες εκμεταλλεύσεις ή μονάδες παραγωγής οι οποίες μέχρι στιγμής παρήγαγαν σε συμμόρφωση με το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο.

Στον κανονισμό προβλέπεται μεταβατική περίοδος μέγιστης διάρκειας 8 ετών από την 1η Ιανουαρίου 2021 όσον αφορά αυτές τις εκμεταλλεύσεις ή μονάδες παραγωγής, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες προσαρμογές για να συμμορφωθούν με τις νέες απαιτήσεις.

Μεταξύ άλλων, καθορίζονται  ο δείκτης πυκνότητας των ζώων, το ελάχιστο εμβαδό των κλειστών και των υπαίθριων χώρων και των χαρακτηριστικών τους, καθώς και τεχνικές απαιτήσεις και χαρακτηριστικά για τα κτίρια και τους υπαίθριους χώρους για βοοειδή, προβατοειδή, αιγοειδή, ιπποειδή, ελαφοειδή, χοιροειδή, πουλερικά και κουνέλια. Επιπλέον, για τα θηλάζοντα ζώα, καθορίζονται οι ελάχιστες περίοδοι που πρέπει να τηρούνται για τη σίτιση με μητρικό κατά προτίμηση γάλα.

Επιπρόσθετα, ορίζονται οι απαιτήσεις για την «περίοδο προσαρμογής» στην βιολογική παραγωγή (αναδρομική αναγνώριση και σχετικά έγγραφα της).

www.ktino.gr

Η νομοθεσία τροφίμων με ένα κλικ!

Leave your thought