Το νέο σχέδιο κρίσης της ΕΕ για τα τρόφιμα

To νέο Ευρωπαϊκό σχέδιο διαχείρισης κρίσης στα τρόφιμα ορίζεται στην νέα Ευρωπαϊκή Απόφαση 2019-300!

Ο πολυετής έλεγχος της Επιτροπής κατέδειξε ότι υπάρχει ανάγκη επαναξιολόγησης της διαχείρισης κρίσεων στον τομέα των τροφίμων. Τα συμπεράσματα έδειξαν ότι υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη εστίαση στην ετοιμότητα για την αντιμετώπιση των κρίσεων, παράλληλα με τη διαχείριση των κρίσεων. Η εστίαση αυτή μπορεί να μειώσει σημαντικά τον οικονομικό αντίκτυπο των κρίσεων. Είναι επίσης επιτακτικό η Επιτροπή να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο στην επικοινωνία και τον γενικό συντονισμό των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Το 2017 η Επιτροπή διενήργησε εσωτερικό έλεγχο σχετικά με την ετοιμότητα της ΓΔ SANTE για την αντιμετώπιση κρίσεων στον τομέα της ασφάλειας των τροφίμων, ο οποίος εντόπισε στο ισχύον γενικό σχέδιο ορισμένες αδυναμίες που έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Το νέο σχέδιο ενισχύει την επικοινωνία της #EFSA με μια σειρά οργανισμών που μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά.

Leave your thought