Οι άδειες χρήσης είναι ατομικές ή ομαδικές.
Οι ατομικές άδειες χρήσης αφορούν σε ιδιώτες, συμβούλους, επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου.
Οι ομαδικές άδειες χρήσης αφορούν σε εταιρίες, οργανισμούς, ελεγκτικές υπηρεσίες, φορείς πιστοποίησης.